Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Comatherm BV doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomst

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Als opdrachtgever aan Comatherm gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Comatherm uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren, tenzij de gegevens in tegenspraak zijn met algemene normen of richtlijnen.

2.4 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Comatherm, exclusief montage, omzetbelasting en emballage, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.5 De door Comatherm uitgebrachte aanbieding alsmede de door Comatherm vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Comatherm, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door Comatherm gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming van Comatherm worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

2.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Comatherm binden Comatherm niet dan nadat en voor zover zij door Comatherm schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door Comatherm nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.

2.8 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Comatherm mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen

3.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Comatherm krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart Comatherm voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

3.4 Opdrachtgever mag de materialen die Comatherm wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Comatherm hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Levertijd

4.1 De levertijd wordt door Comatherm bij benadering vastgesteld.

4.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Comatherm er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

4.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Comatherm, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Comatherm bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Comatherm de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Comatherm kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Comatherm kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Comatherm wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Comatherm kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 3. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
 4. Als er sprake is van overmacht, kan de levertijd opgeschort worden.

4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Risico-overgang

5.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, het risico van de zaak gaat over op het moment dat Comatherm deze ter beschikking stelt aan koper.

5.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Comatherm overeenkomen dat Comatherm voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

5.3 Ook in geval Comatherm de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Comatherm de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van Comatherm of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Comatherm heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.2 Onder omstandigheden die niet door Comatherm te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Comatherm niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

6.3 Comatherm is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Omvang en uitvoering van het werk

7.1 Opdrachtgever moet er op eigen rekening voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

7.2  Opdrachtgever zorgt ervoor dat Comatherm zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water en elektriciteit; verwarming; afsluitbare droge opslagruimte; op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

7.3 Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Comatherm gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

7.4 Tenzij expliciet op de opdracht vermeld, zijn in de prijs van het werk niet begrepen:

 1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
 2. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
 3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 4. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 5. reis- en verblijfkosten.

7.5  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 2. de wijzigingen het gevolg zijn van dwingende overheidsvoorschriften;
 3. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
 5. er tijdens het werk door de opdrachtgever mondeling opdracht verstrekt wordt aan het uitvoerend personeel, ongeacht of deze opdracht schriftelijk bevestigd wordt.

7.6 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7.7 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Comatherm bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Comatherm. 

7.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Comatherm die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

7.9 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Comatherm dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Comatherm voortvloeiende schade.

Artikel 8: Oplevering van het werk

8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. Comatherm de laatste (termijn)factuur voor het oorspronkelijk overeen gekomen werk aan opdrachtgever heeft verzonden en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuur schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Comatherm. 

8.3  Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Comatherm in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Comatherm is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Comatherm toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Comatherm verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

9.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Comatherm voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Comatherm geleverde producten en/of materialen.

Artikel 10: Betaling en eigendomsvoorbehoud

10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Comatherm of op een door Comatherm aangewezen rekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 1. bij balieverkoop contant;
 2. als termijnbetaling is overeengekomen:

- 20% van de totale prijs bij opdracht;

- 70% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

 1. in alle overige gevallen binnen 20 dagen na factuurdatum.

10.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Comatherm een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Comatherm heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

10.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Comatherm te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Comatherm.

10.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
 3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 5. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Comatherm verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

10.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Comatherm alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50,-.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste Euro 3.000  15%

over het meerdere tot Euro 6.000  10%

over het meerdere tot Euro 15.000   8%

over het meerdere tot Euro 60.000   5%

over het meerdere vanaf Euro 60.000   3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

10.8 Als Comatherm in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

10.9 Na levering blijft Comatherm eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 3. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

10.10 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of in eigendom overdragen.

10.11 Nadat Comatherm zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Comatherm toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

10.12 Als Comatherm geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Comatherm te verpanden.

Artikel 11: Garantie

11.1 De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor, indien niet schriftelijk anders overeengekomen, een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van oplevering, met dien verstande dat door de opdrachtnemer in ieder geval op hang- en sluitwerk, elektrische componenten, voordeurpanelen, oppervlaktebehandelingen, zonwering en glas niet meer garantie wordt gegeven dan aan de opdrachtnemer door zijn leverancier wordt gegeven. Kleine onvolkomenheden in de afwerking worden geacht geen afbreuk te doen aan de deugdelijkheid.

11.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Comatherm voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. 

11.3 Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Comatherm deze herstellen of vervangen of de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. De delen die bij Comatherm hersteld of door Comatherm vervangen worden, moeten franco aan Comatherm worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

11.4 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Comatherm dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

11.5 Opdrachtgever moet Comatherm in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

11.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Comatherm heeft voldaan.

11.7 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die

 het gevolg zijn van:

 - normale slijtage;

 - onoordeelkundig gebruik;

 - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

 - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

11.8 Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

11.9 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Artikel 12: Reclamaties 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Comatherm heeft gereclameerd.

Artikel 13: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Comatherm en Comatherm hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Comatherm heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

14.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

14.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Comatherm neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Comatherm mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

14.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of  mediation schriftelijk overeenkomen.

 

Comatherm
Ecustraat 1
4879 NP Etten-leur
t: (076) 50 88 077 / e-mail: info@comatherm.nl

Bekijk onze algemene voorwaarden en de privacyverklaring